تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجرای ساختمان با مروری بر اصول حقوق اروپا
1. تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجرای ساختمان با مروری بر اصول حقوق اروپا

سیدالهام الدین شریفی؛ فاطمه کرمی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25775

چکیده
  به‌رغم گسترش روزافزون استفاده از قراردادهای اجرای ساخت در بین مردم و تنوع روش‌های انجام، ماهیت حقوقی آن به خوبی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد قالب‌های وکالت، اجاره خدمت، خرید خدمت و عقد ...  بیشتر