تحلیـل و ارزیابـی حمایت از نـرم‌افـزار در نظام حقوق مالکیت فکری و نظام متن باز
1. تحلیـل و ارزیابـی حمایت از نـرم‌افـزار در نظام حقوق مالکیت فکری و نظام متن باز

ستار زرکلام؛ جعفر نظام‌الملکی؛ سید محسن طلوع

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 3-28

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25772

چکیده
  نظام متن باز و نظام حقوق مالکیت فکری دو نظام حقوقی عمده و اصلی برای حمایت از نرم‌افزارها هستند. نظام متن باز از نظر تاریخی بر مبنای نیازهای موجود در زمینه تولید و استفاده از نرم‌افزارها به ویژه ضرورت ...  بیشتر