تأملی در نظریه سوءِاستفاده از حق اختراع در نظام حقوقی آمریکا و ایران
1. تأملی در نظریه سوءِاستفاده از حق اختراع در نظام حقوقی آمریکا و ایران

ابراهیم رهبری؛ سید محمد امین حسینی

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 147-166

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.65138.1103

چکیده
  یکی از دغدغه‌های مهم مراجع قانونی در مواجهه با اختراعات مسئله سوءِ‌­­­­­­­استفاده از حقوق اعطایی توسط قانون است. سوءِ­استفاده از حقوق اختراعات هنگامی رخ می‌دهد که مالکان حق اختراع، درصدد ...  بیشتر