نویسنده = ابراهیم چاوشی لاهرود
1. بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت

دوره 2، شماره 103، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-94

سعید حبیبا؛ ابراهیم چاوشی لاهرود