بررسی فقهـی فقدان ضمانت اجرایـی در تعهدات طبیعی
1. بررسی فقهـی فقدان ضمانت اجرایـی در تعهدات طبیعی

سیدمهدی میرداداشی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 79-92

چکیده
  هر چند اصطلاح «تعهدات طبیعی» زادة حقوق غرب است ولی به نظر می‌رسد که بتوان برای آن در نظام حقوق اسلامی نیز مبنای اعتبار پیدا نمود‌. رسالت این قلم بررسی موضوع در چارچوب آموزه‌های فقهی است اموری همچون ...  بیشتر