بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس
1. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

محمد هادی ساعی؛ مریم ثقفی

دوره 0، شماره 25 ، دی 1392، ، صفحه 83-106

چکیده
  وکالت مخفی از انواع وکالت است که در آن هویت موکل در قرارداد وکیل با شخص ثالث پنهان می‌ماند و ثالث گمان می‌کند که وکیل طرف اصلی قرارداد اوست. این نوع وکالت برای نخستین بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان ...  بیشتر
بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ
2. بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ

محمد هادی ساعی؛ امین کزازی

دوره 0، شماره 18 ، تیر 1389، ، صفحه 25-42

چکیده
  در مقاله پیش رو سعی در بازبینی حکمی شده است که تاکنون تردیدی در صحت آن نشده است. حکم مورد نظر اثر آتیه‌ای فسخ است. ذهن فقها و حقوق‌دانان با این امر مأنوس است که اثر فسخ نسبت به آینده است و در نتیجه به محض ...  بیشتر