قلمرو حق‏ ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولى در قبال مطلق گرائى
1. قلمرو حق‏ ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولى در قبال مطلق گرائى

سیدمحمدقارى سیدفاطمى

دوره 0، شماره 3 ، بهمن 1381، ، صفحه 5-20

چکیده
  در این مقاله نگارنده ضمن برشمردن فهرستى از حقوق و آزادیهاى بنیادین انسانى، از جهان شمولى این حق‏ها در برابر ایده مطلق گرائى دفاع کرده است. تفکیک بین دو ایده جهان شمولى و مطلق گرائى و دفاع از ایده جهان ...  بیشتر
نظریات اخلاقى در آیینه حقوق
2. نظریات اخلاقى در آیینه حقوق

سیدمحمدقاری سیدفاطمی

دوره 0، شماره 2 ، خرداد 1381، ، صفحه 23-38

چکیده
     در این مقاله، ضمن معرفى اجمالى برخى نظریه‏هاى غالب اخلاقى، انعکاس این نظریه‏ها در مقررات حقوقى بررسى مى‏شود . اخلاق حق مدار که عمدتا وامدار سیستم اخلاقى کانتى است، به عنوان نظامى اخلاقى، ...  بیشتر