نویسنده = محمد صالحی مازندرانی
1. مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت

دوره 2، شماره 103، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-168

محمد صالحی مازندرانی


2. شخصیت حقوقی شرکت‌های چند ملیتی و آثار آن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 146-161

محمد صالحی مازندرانی؛ حانیه ذاکری‌نیا