بررسی مؤلفه‌های مفهوم کارگر در حقوق تطبیقی
1. بررسی مؤلفه‌های مفهوم کارگر در حقوق تطبیقی

عاطفه ذبیحی؛ احمد رفیعی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 197-222

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.114559.1528

چکیده
  تعیین مفهوم کارگر به‌عنوان موضوع حقوق کار، ازجمله مسائل محل بحث در نظام­ حقوقی کشورهای جهان بوده است و تبیین دقیق مؤلفه‌های این مفهوم به تعیین قلمرو حقوق کار منجر می­شود. این پژوهش در راستای دستیابی ...  بیشتر