جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران (با نگاهى به مبانى فقهى آن)
1. جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران (با نگاهى به مبانى فقهى آن)

اسماعیل آقابابائی بنی

دوره 0، شماره 4 ، مرداد 1382، ، صفحه 153-178

چکیده
  نهاد هیأت منصفه قدمتى دیرینه دارد؛ ولى به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانى فقهى‏اش، هنوز جایگاه واقعى خود را باز نیافته است. انتخاب مردمى اعضاى هیأت منصفه، توجه قاضى به رأى آنها، تخصص ...  بیشتر