نویسنده = سید حسن شبیری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آن‌ها در حقوق ایران و انگلستان

دوره 6، شماره 110، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-162

سید حسن شبیری؛ سید احمد موسوی


2. مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-42

سید حسن شبیری؛ حامد نجفی