مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آن‌ها در حقوق ایران و انگلستان
1. مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آن‌ها در حقوق ایران و انگلستان

سید حسن شبیری؛ سید احمد موسوی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 143-162

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.34503

چکیده
  یکی از مشترکات همۀ نظام‌های حقوقی در زمینۀ حقوق قراردادها لزوم اهلیت معاملی طرفین قرارداد است. رشد قوای فکری و دماغی اشخاص برای استیفای حقوق مالی، یکی از ملاک‌های تعیین این صلاحیت است. از این رو، بر ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع
2. مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع

سید حسن شبیری؛ حامد نجفی

دوره 0، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 21-42

چکیده
  گام ابتکاری بدین معنا است که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. در اغلب قوانین و مقررات این شرط به تفکیک از سایر شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط تازگی مورد تصریح ...  بیشتر