ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی
1. ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی

محمد جعفر صادق پور؛ اعظم مهدوی پور؛ روح الدین کردعلیوند

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 131-158

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.97589.1359

چکیده
  متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می­رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارائه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر ...  بیشتر