نویسنده = حسین میرمحمد صادقی
تعداد مقالات: 2
2. نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 6، شماره 109، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-46

حسین میرمحمد صادقی؛ علی رحمتی؛ مهدی نیازآبادی