بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی
1. بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی

بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 43-60

چکیده
  در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطة سببیت لازم‌الاثبات از جملة ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی ...  بیشتر