نویسنده = ربیعا اسکینی
تعداد مقالات: 3
1. اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های سهامی «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس»

دوره 6، شماره 110، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-180

ربیعا اسکینی؛ سعید دلفانی


2. تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی

دوره 5، شماره 107، بهار و تابستان 1396، صفحه 28-51

محمد عیسایی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ ربیعا اسکینی؛ فیروز احمدی


3. ایرادات سازمانـی شرکت‌های تجـاری در برابر اشخاص ثالث

دوره 4، شماره 105، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-26

ربیعا اسکینی؛ محمد حیدری