بازخوانیِ مستقلات عقلی در پرتو روش استدلالی رالز: راهی در جهت بسط عقل خودبنیاد در فقه و اصول
1. بازخوانیِ مستقلات عقلی در پرتو روش استدلالی رالز: راهی در جهت بسط عقل خودبنیاد در فقه و اصول

مجید نیکوئی؛ حسین سیمایی صراف

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.65298.1106

چکیده
  شناسایی عقلانیت خودبنیاد (مستقلات عقلی) به­عنوانِ منبع احکام فقهی، یکی از ظرفیت‌های مهم عقل‌گرایی در اصول فقه شیعه است. با عنایت ویژه به این ظرفیت می‌توان احکام فقهی را از سیطرۀ نص‌گرایی خارج و هر ...  بیشتر
مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی
2. مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی

حسین سیمایی صراف

دوره 0، شماره 9 ، بهار و تابستان 1387، ، صفحه 51-70

چکیده
  شرط یکی از منابع مهم تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران است. تخلف از شرط توازن معاملاتی را به هم می‌ریزد. از همین رو طرف زیاندیده به ضمانت اجراهای تخلف روی می‌آورد تا دوباره قرارداد را متعادل سازد. ضمانت‌های ...  بیشتر