نظارت بر شرکت‌های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه
1. نظارت بر شرکت‌های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

مازیار قاسمی گودرزی؛ محمود کاظمی؛ ولی رستمی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 58-25

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.113230.1512

چکیده
  نظارت بر شرکت‌های دولتی، می‌تواند سلامت عملکرد این شرکت‌ها را به ارمغان آورد. در نظام‌های حقوقی، سازوکارهای نظارتی مختلفی برای نظارت بر این شرکت‌ها وجود دارد. نظام حقوقی فرانسه که در زمره نظام‌های ...  بیشتر
جایگاه و نقش رئیس‌جمهور در نظام‌های مختلف جمهوری
2. جایگاه و نقش رئیس‌جمهور در نظام‌های مختلف جمهوری

ولی رستمی؛ احمد رنجبر

دوره 0، شماره 24 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 3-24

چکیده
  در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده‌ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای ...  بیشتر