نویسنده = محی الدین رستگار جویباری
1. جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)

دوره 1، شماره 102، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-110

سیدعزت الله عراقی؛ محی الدین رستگار جویباری