نویسنده = علیرضا روستایی
1. بررسی نسل زدایی فرهنگی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه فلسطین

دوره 1، شماره 102، پاییز و زمستان 1393، صفحه 67-84

محمد حبیبی مجنده؛ علیرضا روستایی