نویسنده = محمد حبیبی مجنده
1. بررسی نسل زدایی فرهنگی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه فلسطین

دوره 1، شماره 102، پاییز و زمستان 1393، صفحه 67-84

محمد حبیبی مجنده؛ علیرضا روستایی


2. هم‌افزایی کپی‌رایت و آزادی بیان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-66

محمد حبیبی مجنده