هم‌افزایی کپی‌رایت و آزادی بیان
2. هم‌افزایی کپی‌رایت و آزادی بیان

محمد حبیبی مجنده

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 47-66

چکیده
  شاید در نگاه نخست ارتباطی آن هم از نوع هم‌افزایی و حمایت و پشتیبانی متقابل میان کپی‌رایت یا حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و آزادی بیان وجود نداشته باشد. اما تأمل بیشتر حاکی از وجود چنین نسبت و رابطه‌ای ...  بیشتر