نویسنده = مهسا مدنی
1. تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

دوره 1، شماره 102، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-66

نجادعلی الماسی؛ مهسا مدنی